Contact Us

Name

Email *

Message *

Saturday, 17 March 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 82


Beneficial Results: 
குறைவற்ற செல்வம் Abundant wealth, great prosperity.
Skills to float on water, ownership of mines and vast wealth.

करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटली-
मुभाभ्यामूरुभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवती ।
सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते
विधिज्ञ्ये जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि ॥ ८२॥

Wednesday, 14 March 2018

Shivananda Lahari - Sloka: 36


தேகமாகிய தேவாலயத்திற்கு புண்யாஹவாசனம்| Purifying the body (Temple)


भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृतापूर्णे प्रसन्ने मनः
कुम्भे साम्ब तवाङ्घ्रिपल्लवयुगं संस्थाप्य संवित्फलम् ।
सत्वं मन्त्रमुदीरयन्निजशरीरागारशुद्धिं वहन् 
पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् ॥ ३६॥

Thursday, 1 March 2018

Soundarya Lahari - Sloka: 81


Beneficial Results: 
ஆதிக்கம் மற்றும் அதிகாரம் Domination and authority.
Power to float on fire, freedom from fire accidents. Suitable for propitiating the planet Jupiter.

गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वति निजा-
न्नितम्बादाच्छिद्य त्वयि हरणरूपेण निदधे ।
अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं
नितम्बप्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च ॥ ८१॥