Contact Us

Name

Email *

Message *

Friday, 31 July 2015

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 59 (Abhirami Andhadhi - Verse 59)


59. பிள்ளைகள் நல்லவர்களாக வளர

தஞ்சம் பிறிது இல்லை ஈது அல்லது, என்று உன் தவநெறிக்கே 
நெஞ்சம் பயில நினைக்கின்றிலேன், ஒற்றை நீள்சிலையும் 
அஞ்சு அம்பும் இக்கு அலராகி நின்றாய்: அறியார் எனினும் 
பஞ்சு அஞ்சு மெல் அடியார், அடியார் பெற்ற பாலரையே.

அபிராமித் தாயே! நீண்ட கரும்பு வில்லையும், ஐவகை மலர் அம்புகளையும் கொண்டவளே! உன்னைத் தவிர வேறொரு புகலிடம் இல்லையென்று தெரிந்தும், உன்னுடைய தவநெறிகளைப் பயிலாமலும், நெஞ்சத்தில் நினையாமலும் இருக்கின்றேன். அதற்காக நீ என்னைத் தண்டிக்கக் கூடாது. புறக்கணிக்காமல் எனக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும். உலகத்திலுள்ள பேதைகளாகிய பஞ்சும் நாணக்கூடிய மெல்லிய அடிகளை உடைய பெண்கள் தாங்கள் பெற்ற குழந்தைகளைத் தண்டிக்க மாட்டார்கள் அல்லவா? அதே போன்றே நீயும் எனக்கு அருள வேண்டும்.

RAISING GOOD CHILDREN

Thanjam piridhu illai eedhu alladhu, enru un thavannerikke
nenjam payila ninaiginrilen; orrai neelsilaiyum
anju ambum ikku alaraagi ninraay: ariyaar eninum
panju anju mel adiyaar, adiyaar perra paalaraiye.

Mother Abhirami! You are equipped with the matchless sugar cane-bow and five flower- arrows. I have nowhere to surrender except you.. Even after knowing all these, deliberately. I don't. learn and meditate on your divine path. Abhirami! Don't punish for my misdemeanors but bless me. In this world, women with soft feet which are as light as cotton bear the wrongs committed by their children. Similarly you shall bless me.Reference:
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Soundarya Lahari - Sloka: 17


Beneficial Results: 
சாஸ்த்ர ஞானம் Mastery over Words, Knowledge of Science
Gives erudition, knowledge of Vedas, Shastras and different languages. Immunity from effects of evil spirits.


सवित्रीभि-र्वाचां चशि-मणि शिला-भङ्ग रुचिभि-
र्वशिन्यद्याभि-स्त्वां सह जननि सञ्चिन्तयति यः ।
स कर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभि-
र्वचोभि-र्वाग्देवी-वदन-कमलामोद मधुरैः  ॥ १७ ॥

Saturday, 25 July 2015

Narayaneeyam - Dasakam: 52 (Taming Brahma's Pride)

ब्रंहा गर्व शमनम् 
TAMING BRAHMA'S PRIDE


After the killing of the demon Aghasura, Krishna and his friends sat down on the banks of River Yamuna to have their lunch. They set free the calves to forage for green grass. The calves went deep into the forest and did not return for some time. Afraid of some mishap to their animals, the cowherd-boys wanted to go in search of the calves but Krishna told them to continue with their lunch and volunteered himself for the search. In the forest, Krishna was unable to find the calves; when he returned he saw that his friends had also vanished. In fact, Lord Brahma had stolen these calves and the cowherd boys, took them to a cave and made them asleep under the spell of his mystic power. He wished to see what Lord Krishna would do without the calves and cowherd boys. Through his divine powers, Krishna understood that this was the work of Lord Brahma. He decided to play a trick upon Lord Brahma himself.

Ganapati Muni (Kavyakantha)


"We are all educated but Ganapati Muni is education Itself"
- Kashi Krishnacharya, Famous Sanskrit Scholar

Vasistha Ganapati Muni (November 17, 1878 - July 25, 1936), famed as Kavyakantha , and popularly addressed as Nayana, was a mighty spiritual personality in his own right and had a large following of illustrious disciples. It is a standing testimony to his spiritual sincerity, humility, and intellectual honesty that he recognized the uniqueness of Bhagavan Sri Ramana Maharshi's teaching , accepted Him as his Guru, and proclaimed him as the Maharshi to the whole world.

For the various Sri Ramana followers, advocates, disciples, adherents, and historians, Ganapati Muni is pretty much known as the person that first gave the venerated Indian holy man the title/name Bhagavan Sri Ramana Maharshi --- and as well, in 1911, introduced him to the Bhagavan's first western disciple, an Englishman by the name of Frank H. Humphreys.

Friday, 24 July 2015

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 58 (Abhirami Andhadhi - Verse 58)


58. மன அமைதி பெற

அருணாம்புயத்தும், என் சித்தாம்புயத்தும் அமர்ந்திருக்கும் 
தருணாம்புயமுலைத் தையல் நல்லாள், தகை சேர் நயனக் 
கருணாம்புயமும், வதனாம்புயமும், கராம்புயமும், 
சரணாம்புயமும், அல்லால் கண்டிலேன், ஒரு தஞ்சமுமே.

அபிராமி! வைகறையில் மலர்ந்த தாமரையினிடத்தும் என்னுடைய மனத்தாமரையிலும் வீற்றிருப்பவளே! குவிந்த தாமரை மொக்குப் போன்ற திருமுலையுடைய தையலே! நல்லவளே! தகுதி வாய்ந்த கருணை சேர்ந்த நின் கண் தாமரையும், முகத்தாமரையும், பாதத் தாமரையுமேயல்லாமல், வேறொரு புகலிடத்தை நான் தஞ்சமாக அடைய மாட்டேன்.

ATTAIN PEACE OF MIND

Arunaambuyaththum, en siththaambuyaththum amarndhirukkum
tharunaambuyamulaith thaiyal nallaal, thagai ser nayanak
karunaambuyamum, vadhanaambuyamum, karaambuyamum,
saranaambuyamum, allaal kandilen, oru thansamume.

Abhirami! you are the lass with Lotus-shaped beautiful divine bosoms. You are graciously present in the Lotus flower which blossoms in the dawn and you also present in the Lotus of my mind. In times of distress, I have no where else to go except your unique Eye-lotus, Face-Lotus, comely Hands- Lotus and your Lotus feet.Reference:
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Saturday, 18 July 2015

Nabakalebar Puri Rath Yatra


The Rath Yatra Festival has been renamed as the Puri Nabakalebara Rath Yatra Festival.

The Puri Rath Yatra festival is based around the worship of Lord Jagannath (a reincarnation of Lords Vishnu and Krishna). It commemorates his annual visit to his birthplace, Gundicha Temple, and aunt's home along with his elder brother Balabhadra and sister Subhadra.

This year, after 19 years, the Jagannath Temple idols will be replaced by new ones in a ritual known as Nabakalebar (meaning "new body").

The Rath Yatra begins on the second day of Shukla Paksha (waxing phase of moon or bright fortnight) of the lunar month of Ashadha, as per the traditional Oriya Calendar. In 2015, it commences on July 18 and ends on July 30.

The Nabakalebar ritual takes place when the month of Ashadha is followed by another month of Ashadha (known as "double-Ashadha"). This only happens once every nine to 19 years, making it a rare event. In the last century, the Nabakalebara ritual was performed in 1912, 1931, 1950, 1969, 1977 and 1996.

Narayaneeyam - Dasakam: 51 (Slaying of Aghasura)

अघासुर निग्रहः वन भोजनम् च  
SLAYING OF AGHASURA


One day Krishna was playing with the boys in the forest. At that time a mighty Asura called Agha, who was the younger brother of Putana and Bakasura, came there under the direction of Kamsa. Even the Devas who were rendered immortal by Amrita were afraid of Agha. Aghasura reflected within himself thus, "This is the slayer of my brother and sister. I will take revenge now and kill Krishna along with Balarama and his friends.”

The wicked Asura assumed the huge body of a boa-constrictor, one Yojana (8 miles) in length and stout like a big hill. The extremities of his open mouth touched the clouds and the earth. It kept open its cave-like mouth in order to swallow Krishna and his associates. All the boys with all their calves clapped their hands and with a smile entered the mouth of the serpent. The serpent did not close its mouth. It waited with its mouth opened for Krishna. Krishna entered the mouth of the serpent and expanded Himself to huge dimensions in the throat of the Asura. The Asura died. Krishna gave fresh life to the cowherd boys and calves and came out with them from the mouth of the Asura. A brilliant light emanated from the huge body of the serpent and entered the body of Krishna.

Friday, 17 July 2015

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 57 (Abhirami Andhadhi - Verse 57)


57. வறுமை ஒழிய

ஐயன் அளந்தபடி இரு நாழி கொண்டு, அண்டம் எல்லாம் 
உய்ய அறம் செயும் உன்னையும் போற்றி, ஒருவர் தம்பால் 
செய்ய பசுந்தமிழ்ப் பாமாலையும் கொண்டு சென்று, பொய்யும் 
மெய்யும் இயம்பவைத்தாய்: இதுவோ, உன்தன் மெய்யருளே?

ஏ, அபிராமி! என் தந்தை சிவபெருமான் அளந்த இரு நாழி நெல்லைக் கொண்டு முப்பத்திரண்டு அறமும் செய்து உலகத்தைக் காத்தவளே! நீ எனக்கு அருளிய செந்தமிழால் உன்னையும் புகழ்ந்து போற்ற அருளினாய்! அதே சமயத்தில் நின் தமிழால் ஒருவனிடத்திலே சென்று இருப்பதையும், இல்லாததையும் பாடும்படி வைக்கிறாய்! இதுவோ உனது மெய்யருள்? (விரைந்து அருள் புரிவாயாக!). 

'ஐயன் அளந்த படியிருநாழி' என்பது காஞ்சியில் ஏகாம்பரநாதர் நெல்லளந்ததைக் குறித்தது. அதனைப் பெற்ற அபிராமி, காத்தலைச் செய்யும் காமாட்சியாகி, முப்பத்திரெண்டு அறங்களையும் புரிந்து, உலகைப் புரந்தனள் என்பது வழக்கு.

ERADICATE POVERTY

Aiyan alandhabadi iru naazhi kondu, andam ellaam
uyya aram seyum unnaiyum potri, oruvar thambaal
seyya pasundhamizhp paamaalaiyum kondu senru, poyyum
meyyum iyambavaiththaay: idhuvo, un_dhan meyyarule?

Abhirami! You are the Goddess ‘Kamakshi' who has received two measures of paddy grains offered to you by my father Shiva and with that paddy grains, you are performing charities so that the world could be saved from sins. Oh! Mother with your melodious Tamil, make me sing your praise and at the same time you make poets sing about mortals merely for pecuniary benefits. Is this your true grace?Reference:
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Tuesday, 14 July 2015

Soundarya Lahari - Sloka: 16


Beneficial Results: 
வேதாகம ஞானம் Erudition, Knowledge of Vedas and Shastras
Knowledge of various languages and immunity from evil effects of spirits.


कवीन्द्राणां चेतः कमलवन-बालातप-रुचिं
भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम् ।
विरिञ्चि-प्रेयस्या-स्तरुणतर-श्रृङ्गर लहरी-
गभीराभि-र्वाग्भिः र्विदधति सतां रञ्जनममी ॥ १६ ॥

Saturday, 11 July 2015

Narayaneeyam - Dasakam: 50 (Killing of Vatsasura and Bakasura)

वत्सासुर भकासुरयोः वदः 
KILLING OF VATSASURA AND BAKASURA


After reaching Vrndavana, where everyone lives eternally, very peacefully and happily, they encircled Vrndavana and kept the carts all together. After seeing the beautiful appearance of Govardhana on the bank of the river Yamuna, they began to construct their places of residence. While those of the same age were walking together and children were talking with their parents, the inhabitants of Vrndavana felt very happy.

At this time Krishna and Balarama were given charge of the calves. The first responsibility of the cowherd boys was to take care of the little calves. The boys are trained in this from the very beginning of their childhood. So along with other little cowherd boys, Krishna and Balarama went into the pasturing ground and took charge of the calves and played with Their playmates. While taking charge of the calves, sometimes the two brothers played on Their flutes. And sometimes They played with amalaki fruits and bael fruits, just like small children play with balls. Sometimes They danced and made tinkling sounds with Their ankle bells. Sometimes They made Themselves into bulls and cows by covering Themselves with blankets. Thus Krishna and Balarama played. The two brothers also used to imitate the sounds of bulls and cows and play at bullfighting. Sometimes They used to imitate the sounds of various animals and birds. In this way, They enjoyed Their childhood pastimes apparently like ordinary, mundane children.

Friday, 10 July 2015

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 56 (Abhirami Andhadhi - Verse 56)


56. யாவரையும் வசீகரிக்கும் ஆற்றல் உண்டாக


ஒன்றாய் அரும்பி, பலவாய் விரிந்து, இவ் உலகு எங்குமாய் 
நின்றாள், அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள்--என்றன், நெஞ்சினுள்ளே 
பொன்றாது நின்று புரிகின்றவா. இப் பொருள் அறிவார்-- 
அன்று ஆலிலையில் துயின்ற பெம்மானும், என் ஐயனுமே.

அபிராமி அன்னையே! நீ ஒன்றாக நின்று, பலவாகப் பிரிந்து, இவ்வுலகில் எங்கும் பரந்திருக்கின்றாய் (பராசக்தியினின்று, பிரிந்த பல சக்திகள்). அவைகளிடத்திலிருந்து நீங்கியும், இருக்கக் கூடியவள் நீ! ஆனால், எளியோனாகிய என் மனத்தில் மட்டும் இடையுறாது நீடு நின்று ஆட்சி செய்கின்றாய். இந்த இரகசியத்தின் உட்பொருளை அறியக் கூடியவர்கள், ஆலிலையில் துயிலும் திருமாலும், என் தந்தை சிவபெருமான் ஆகிய இருவருமே ஆவர்.

BE ABLE TO CHARM ONE AND ALL

Onraay arumbi, palavaay virindhu, iv ulagu engumaay
ninraal, anaiththaiyum neengi nirpaal-enran, nensinulle
ponraadhu ninru puriginravaa! ip porul arivaar-
anru aalilaiyil thuyinra pemmaanum, en aiyanume.

Abhirami! You have blossomed as the Abhirami-flower and you spread as many forms and you are present everywhere. Either you present or absent in certain things, but definitely from my heart your presence is quite inseparable and you reign in my heart. The meanings of all these phenomena are known only to Vishnu, who (Vishnu) on the judgment- day would lie on the Banyan leaf and my Shiva also knows all these. (both Shiva and Vishnu are one and the same).Reference:
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html

Saturday, 4 July 2015

Narayaneeyam - Dasakam: 49 (Journey to Brindavan)

बृन्दावन प्रवेशः  
JOURNEY TO BRINDAVAN


Vrindavan, a village - once noted for its fragrant groves, is where he spent an eventful youth. Brindaban, this holy place is the site of the original forest or forested region, in which Lord Krishna spent his childhood. It is believed that Lord Krishna was raised there in the cow-herding village of Gokula by His foster parents .

Upset by the various bad happenings,The falling of the trees and other such incidents, which had disturbed the minds of the Gopas, who felt these, were bad omens, as they were not aware of Thy divine glory and power;  the Yadavas decide to move out of Gokula shift to Vrindavana (literally forest of Thulasi) near the Govardhana mountain as well as on the banks of river Yamuna.. Krishna likes the new place and started wandering here and therewith  other cowherd boys in grazing the calves.

Friday, 3 July 2015

அபிராமி அந்தாதி - பாடல் 55 (Abhirami Andhadhi - Verse 55)


54. மோனநிலை எய்த

மின் ஆயிரம் ஒரு மெய் வடிவு ஆகி விளங்குகின்றது 
அன்னாள், அகம் மகிழ் ஆனந்தவல்லி, அருமறைக்கு 
முன்னாய், நடு எங்கும் ஆய், முடிவு ஆய முதல்விதன்னை 
உன்னாது ஒழியினும், உன்னினும், வேண்டுவது ஒன்று இல்லையே.

அபிராமி! நீ ஆயிரம் மின்னல்கள் சேர்ந்தாற் போன்ற வடிவுடையவள்! தன்னுடைய அடியவர்களுக்கு அகமகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஆனந்த வல்லி! அருமையான வேதத்திற்கு தொடக்கமாகவும் நடுவாகவும், முடிவாகவும் விளங்கும் முதற் பொருளானவள்! உன்னை மானிடர் நினையாது விட்டாலும், நினைத்திருந்தாலும், அதனால் உனக்கு ஆகக்கூடிய பொருள் ஒன்றும் இல்லையே!

ATTAIN TRANQUILLITY

Min aayiram oru mey vadivu aagi vilanguginradhu
annaal, agam magizh aanandhavalli, arumaraikku
munnaay, nadu engum aay, mudivu aaya mudhalvidhannai
unnaadhu ozhiyinum, unninum, venduvadhu onru illaiye.

Thousands of flash lights from lightning constitute the real effulgent form of Goddess Abhirami. She is the divine mother of all and we feel very happy with our hearts fixed on Abhirami. Goddess Abhirami! you are the starting middle and end point of the dear Vedas (religious scriptures) Whether people fix you in mind or not you benefit nothing.Reference:
http://temple.dinamalar.com/Slogandetails.php?id=542
http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0026_01.html
http://sanskritmantras.blogspot.in/2011/01/abirami-andhathi-lyrics-english.html
http://www.articlesbase.com/literature--articles/abhirami-anthathi-561445.html