Contact Us

Name

Email *

Message *

Wednesday, 28 December 2016

Soundarya Lahari - Sloka: 52


Beneficial Results: 
காமஜயம் Victory over desire/lust.
Strengthens eye-sight and hearing.


गते कर्णाभ्यर्णं गरुत इव पक्ष्माणि दधती
पुरां भेत्तुश्चित्तप्रशमरसविद्रावणफले ।
इमे नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्तंसकलिके
तवाकर्णाकृष्टस्मरशरविलासं कलयतः ॥ ५२॥

Monday, 26 December 2016

Shivananda Lahari - Sloka: 6


வீண் விவாதம் | Futile Debate


घटो वा मृत्पिण्डोऽप्यणुरपि च धूमोऽग्निरचलः
पटो वा तन्तुर्वा परिहरति किं घोरशमनम् ।
वृथा कण्ठक्षोभं वहसि तरसा तर्कवचसा
पदाम्भोजं शंभोर्भज परमसौख्यं व्रज सुधीः ॥ ६॥

Tuesday, 13 December 2016

Soundarya Lahari - Sloka: 51


Beneficial Results: 
ஸர்வஜன வசியம் Enticing people, obtaining Devi's grace and achieving high influence.
The rasas involved in this sloka (fear, disgust, dislike, anger, love, heroism, compassion and wonder) are one less than the navarasas; full of potency to rejuvenate the life of the devotee.

शिवे शृङ्गारार्द्रा तदितरजने कुत्सनपरा
सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती ।
हराहिभ्यो भीता सरसिरुहसौभाग्यजयिनी
सखीषु स्मेरा ते मयि जननी दृष्टिः सकरुणा ॥ ५१॥

Sunday, 11 December 2016

Shivananda Lahari - Sloka: 5


சிவனது கருணையைக் கோருதல் | Plead for Shiva's mercy


स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकवितागानफणितौ
पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुरः ।
कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते
पशुं मां सर्वज्ञ प्रथित कृपया पालय विभो ॥ ५॥

Sunday, 4 December 2016

Atmarpanastuti - Sloka 50


आत्मार्पणस्तुतिरियं भगवन्निबद्धा
यद्यप्यनन्यमनसा न मया तथापि ।
वाचापि केवलमयं शरणं वृणीते
दीनो वराक इति रक्ष कृपानिधे माम् ॥ ५०॥

इति श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्राणां कृतिश्वन्यतमा आत्मार्पणस्तुतिः सम्पूर्णा ।

Tuesday, 29 November 2016

Soundarya Lahari - Sloka: 50


Beneficial Results: 
தூர தர்சனம் Seeing afar, Curing of small pox.
Poetic instincts enhanced. Creative skills.

कवीनां संदर्भस्तबकमकरन्दैकरसिकं
कटाक्षव्याक्षेपभ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् ।
अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला-
वसूयासंसर्गादलिकनयनं किंचिदरुणम् ॥ ५०॥

Sunday, 27 November 2016

Atmarpanastuti - Sloka 49


सर्वं सदाशिव सहस्व ममापराधं
मग्नं समुद्धर महत्यमुमापदब्धौ ।
सर्वात्मना तव पदाम्बुजमेव दीनः
स्वामिन्ननन्यशरणः शरणं प्रपद्ये ॥ ४९॥

Saturday, 26 November 2016

Shivananda Lahari - Sloka: 4


வேறு எதையும் விரும்பாத பக்தி | Bhakti that desire nothing else


सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधाः क्षुद्रफलदा
न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलम् ।
हरिब्रह्मादीनामापि निकटभाजामसुलभं
चिरं याचे शंभो तव पदांभोजभजनम् ॥ ४॥

Sunday, 20 November 2016

Atmarpanastuti - Sloka 48


उदरभरणमात्रं साध्यमुद्दिश्य नीचे-
ष्वसकृदुपनिबद्धामाहितोच्छिष्टभावाम् ।
अहमिह नुतिभङ्गीमर्पयित्वोपहारं
तव चरणसरोजे तात जातोऽपराधी ॥ ४८॥

Monday, 14 November 2016

Soundarya Lahari - Sloka: 49


Beneficial Results: 
ஸர்வ ஜயம் Victory in everything.
Discovery of hidden treasures, gaining of lost property. Ability to clear misunderstanding of situations and people. Great wisdom.

विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयैः
कृपाधाराधारा किमपि मधुराभोगवतिका ।
अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया
ध्रुवं तत्तन्नामव्यवहरणयोग्या विजयते ॥ ४९॥

Sunday, 13 November 2016

Atmarpanastuti - Sloka 47


न किंचिन्मेनेऽतः समभिलषणीयं त्रिभुवने
सुखं वा दुःखं वा मम भवतु यद्भावि भगवन् ।
समुन्मीलत्पाथोरुहकुहरसौभाग्यमुषिते
पदद्वन्द्वे चेतः परिचयमुपेयान्मम सदा ॥ ४७॥

Saturday, 12 November 2016

Shivananda Lahari - Sloka: 3


சிவனது வடிவத்தை தியானித்தல் | Meditation on the form of Shiva


त्रयीवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं
जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरम् ।
महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपतिं
चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे ॥ ३॥

Sunday, 6 November 2016

Atmarpanastuti - Sloka 46


बलमबलममीषां बल्बजानां विचिन्त्यं
कथमपि शिव कालक्षेपमात्रप्रधानैः ।
निखिलमपि रहस्यं नाथ निष्कृष्य साक्षात्
सरसिजभवमुख्यैः साधितं नः प्रमाणम् ॥ ४६॥

Saturday, 5 November 2016

அன்னை ஸ்ரீ ஆண்டவன் பிச்சி - வாழ்க்கைக் குறிப்பு.. ஐந்தாம் மற்றும் நிறைவுப் பகுதி


1951 ஆகஸ்ட் 28, காயத்ரி ஜபம். மரகதம்மா அன்று சமையலை தான் கவனித்துக் கொள்வதாகக் கூறி சமையல் செய்பவரை வீட்டில் உள்ள மற்ற ஆண்களுடன் காயத்ரி ஜபம் செய்ய அனுப்பினார். நைஷ்டிக பிரம்மசாரியான அவர் காபி போடுவதற்காக ஒரு பெரிய பாத்திரம் நிறைய தண்ணீரை அடுப்பில் வைத்துவிட்டு மாடிக்கு சென்றுவிட்டார். கொல்லைப்புறத்தில் உள்ள பூஜையறை முற்றத்தில் கோலம் போடுவதற்காக மரகதம்மா சென்றார். அங்கேதான் அனைவரும் அமர்ந்து பஜனை செய்வது வழக்கம். அங்கு இரு மரங்களுக்கிடையே ஒரு மேடை இருந்தது. முற்றத்தின் கதவை திறந்ததும் கண்ட காட்சியானது அவரை சிலையாக்கியது. தன் கண்களையே அவரால் நம்பமுடியவில்லை. அங்கே மேடையில் தண்டபாணியின் கையை பிடித்துக்கொண்டு சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ரமண பகவானே தான் எப்போதும் அமர்ந்திருப்பதுபோல் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்தார்.

Friday, 4 November 2016

அன்னை ஸ்ரீ ஆண்டவன் பிச்சி - வாழ்க்கைக் குறிப்பு.. நான்காம் பகுதி - ஸ்ரீ ரமண தரிசனம்

திருவண்ணாமலை விஜயம்


1950ம் வருடம் மார்ச் 27ம் தேதி மரகதம்மாவின் நாத்தனாரும் இன்னும் சில பெண்களும் திருவண்ணாமலை சென்று அண்ணாமலையாரையும் ரமண மஹரிஷியையும் தரிசிக்க திட்டமிட்டு மரகதம்மாவையும் உடன் வர அழைத்தனர். திருவண்ணாமலையை அடைந்தபோது இரவு பத்து மணியாகிவிட்டது. கோயிலுக்குச் சென்றபோது அவர்களை வெளிப் பிரஹாரத்தில் சந்தித்த சிவாச்சாரியர்கள், அர்த்தஜாம பூஜை முடிந்து நடை சாத்தியாகிவிட்டதை தெரிவித்தனர். மரகதம்மா குழுவினரோ கோயில் விளக்குகள் அணைக்கப்படும் முன் தாங்கள் சாளரத்தின் வழியாக இறைவனை தரிசிக்க வேண்டினர். குழுவில் பாதி பேர் உள்ளே சென்று அண்ணாமலையாரை தரிசித்துவிட்டு உண்ணாமுலையம்மன் சன்னதிக்குச் சென்றனர்.

Thursday, 3 November 2016

அன்னை ஸ்ரீ ஆண்டவன் பிச்சி - வாழ்க்கைக் குறிப்பு.. மூன்றாம் பகுதி - மறு பிறவி


சில வருடங்களுக்கு முன் வேறு ஒரு இடத்தில் நடந்த ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் பற்றி தெரிந்துகொள்வது இங்கு அவசியமாகிறது..

தமிழகத்தின் பின்னவாசல் என்ற ஊரில் மஹான் ஸ்ரீ சதாசிவ பிரம்மேந்திராளை பரம குருவாகக்கொண்ட தெலுகு பிராம்மண வகுப்பைச் சேர்ந்த  யோகி ராமகிருஷ்ணா வாழ்ந்து வந்தார். அவர் பன்னிரண்டு வருடங்கள் ஆவுடையார் கோயிலில் தங்கி நவாக்ஷரி மந்திரத்தால் தேவி உபாசனை செய்தவர். மற்றும் கடுமையான தவங்கள் செய்து சித்துக்கள் கைவரப்பெற்றவர். ஒரு கால கட்டத்தில் திருமணமும் செய்துகொண்டார். ஆனால் மனைவியுடன் வாழவில்லை. சேர்ந்து வாழாவிட்டாலும் கணவருடன் ஒரு அடியாராக இருந்து பணிவிடை செய்யும் பாக்கியத்தை கோரினார். ஆனால் அவர் தன்னிடம் எப்போது நெருங்கினாலும் வெறுத்து விரட்டினார். பல காலம் இந்நிலை நீடித்து விரக்தியில் ஒரு நாள் அவர் கணவருக்கு சாபமிட்டார்.. "நீங்கள் அடுத்த பிறவியில் பெண்ணாக பிறந்து நான் பட்ட இன்னல்களுக்கு இணையான துன்பத்தை அனுபவிப்பீர்கள்".

Monday, 31 October 2016

அன்னை ஸ்ரீ ஆண்டவன் பிச்சி - வாழ்க்கைக் குறிப்பு.. இரண்டாம் பகுதி - சிந்தையில் முருகன்


1983ம் வருடம் எழுதிய தன் சுயசரிதையில் ஸ்ரீ ஆண்டவன் பிச்சி இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்:

'என்னை இளவயதில் திருத்தணி முருகன் பூரணமாக ஆட்கொண்டு பாடும் திறமையும் கொடுத்தான். ஆண்டாள் ரங்கநாதருக்கு திருப்பாவை சூடியதைப்போல் தன்னைக்குறித்து தினம் ஒரு பாடல் பாடச்சொன்னான்.'

நான் பாடிய முதல் பாடலின் சாராம்சம் என்னவென்றால்.. முருகன் என் முன் நின்று தன்னுடைய பன்னிரண்டு தோள்களுக்கும் பாமாலை சூடச்சொன்னான். நீ பார்ப்பதற்கு சிறிய பிச்சி போல தோன்றினாலும், பக்தியுடன் என்னிடம் ஒன்றியிரு, உன் உள்ளம் எப்போதும் என்னிடம் பக்தியால் பொங்கி வழியும் என்று கூறினான்.

அப்போது எனக்கு பத்து வயதுகூட இல்லை. சரியாக பேசவும் வராது. ஆனால் முருகன் என்னை ஆட்கொண்டபின் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பாடல் பாட அருளினான். சில நாட்கள் பாமாலை நீண்டதாக இருக்கும். என் திருமணத்திற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே முருகன் என்னை ஆட்கொண்டுவிட்டான். முருகன் என் இதயத்தின் ரகசிய அறையில் நுழைந்தபின் வேறு யாருக்கும், எதற்கும் அங்கு இடமிருக்கவில்லை. இந்த உணர்வு இப்பாடலில் வெளிப்படுகிறது.

'இறைவனின் கருனை எனும் கடலில் மூழ்கி முருகன் எனும் முத்தெடுத்தேன்.'

அன்னை ஸ்ரீ ஆண்டவன் பிச்சி - வாழ்க்கைக் குறிப்பு.. முதல் பகுதி - உள்ளம் உருகுதையா பாடல்

அதிகம் அறியப்படாத ஆன்மீக துறவி அன்னை ஸ்ரீ ஆண்டவன் பிச்சி அவர்கள். முருகக்கடவுள் மீது புகழ்பெற்ற பாடல்கள் இயற்றியுள்ளார். இவர் இயற்றிய பாடல்கள் பரிச்சயமான அளவுக்கு இவரைப்பற்றி அநேகருக்குத் தெரியாது. இவர் இயற்றிய "உள்ளம் உருகுதையா" என்ற பாடல் (சென்னை காளிகாம்பாள் கோயிலில் பாடப்பெற்றது) திரு.டி.எம்.சௌந்தரராஜன் அவர்களின் தேன் குரலில் இன்றளவும் நம்மை மயக்குகின்றது.

கந்தக் கடவுளின் நினைவு நம் மனதில் எழும் மாத்திரத்தில், கூடவே அந்த அழகு முருகனைப் போற்றும் தமிழ்ப்பாடல்களும், அவற்றை உள்ளம் உருகிப் பாடிய டி.எம்.சௌந்தர்ராஜன் பற்றிய நினைவும் நம் மனதில் எழுவது நிச்சயம்! குறிப்பாக, 'உள்ளம் உருகுதய்யா...’ பாடலைக் கேட்டு உருகாத தமிழ் உள்ளங்களே இல்லை எனலாம். ஆனால், அந்தப் பாடல் உருவானதன் பின்னணியில் ஒரு சுவையான சம்பவம் இருப்பது பலருக்கும் தெரியாது.

Sunday, 30 October 2016

Atmarpanastuti - Sloka 45


विहर पितृवने वा विश्वपारे पुरे वा
रजतगिरितटे वा रत्नसानुस्थले वा ।
दिश भवदुपकण्ठं देहि मे भृत्यभावं
परमशिव तव श्रीपादुकावाहकानाम् ॥ ४५॥

Soundarya Lahari - Sloka: 48


Beneficial Results: 
கண்ணொளி காக்க Averting evil effects of planets, success in efforts, attaining all desires.
For those who meditate on this sloka will not suffer any eye defects and their future generation will also never be born blind.


अहः सूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया
त्रियामां वामं ते सृजति रजनीनायकतया ।
तृतीया ते दृष्टिर्दरदलितहेमाम्बुजरुचिः
समाधत्ते संध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम् ॥ ४८॥

Saturday, 29 October 2016

கந்த சஷ்டி விரதம் - சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும்

திருசெந்தூர் ஷண்முகர்
ந்த சஷ்டி விரதம் ஐப்பசி மாத தீபாவளி அமாவாசையின் பின் அதாவது வளர்பிறை பிரதமை திதி முதல் ஆறாம் நாளான சஷ்டி திதி வரையான ஆறு தினங்களும் நோற்கப்பட்டு சூரசம்ஹார நிகழ்வுடன் நிறைவு பெறுகின்றது. அறியாமை என்னும் அஞ்ஞான இருளை அகற்றி, மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற பரம்பொருளின் முக்திப் பேரருளை அடைவதற்காகச் சைவப் பெருமக்களால் அனுஷ்டிக்கப்படும் விரதங்களுள் தலையாயது கந்த சஷ்டி விரதம்.

Friday, 28 October 2016

Sri Kasi Annapoorna and Deepavali


The Goddess of Food or the Goddess of Nourishment (Anna means food and Poorna means complete or full), Mata Parvati. always protects and bless Her devotees with food and prosperity.

Annacoot festival is celebrated in India every year after Deepavali. Annapoorna temple has a huge crowd of pilgrims on the occasion of Annacoot. Mountains of fruits, sweets and cereals are laid out before the Goddess and then distributed to the poor. Coins are distributed as Prasad to all the devotees; it is considered that whoever worship this coin will be blessed with successful and prosperous life.

Shivananda Lahari - Sloka: 2


சிவானந்தப் பெருக்கு | Abundance of Shivananda


गलन्ती शंभो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो
दलन्ती धीकुल्यासरणिषु पतन्ती विजयताम् ।
दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनं
वसन्ती मच्चेतोहृदभुवि शिवानन्दलहरी ॥ २॥

Sunday, 23 October 2016

Atmarpanastuti - Sloka 44


विविधमपि गुणौघं वेदयन्त्यर्थवादाः
परिमितविभवानां पामराणां सुराणाम् ।
तनुहिमकरमौले तावता त्वत्परत्वे
कति कति जगदीशाः कल्पिता नो भवेयुः ॥ ४४॥

Sunday, 16 October 2016

Atmarpanastuti - Sloka 43


आलेपनं भसितमावसथः श्मशानं
अस्थीनि ते सततमाभरणानि सन्तु ।
निह्नोतुमीश सकलश्रुतिपारसिद्धं
ऐश्वर्यमम्बुजभवोऽपि च न क्षमस्ते ॥ ४३॥

Saturday, 15 October 2016

Soundarya Lahari - Sloka: 47


Beneficial Results: 
காமஜயம் Obtaining grace of God and all round success.
Deep insight, intellect and control over situations and people.


भ्रुवौ भुग्ने किंचिद् भुवनभयभङ्गव्यसनिनि
त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणम् ।
धनुर्मन्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपतेः
प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे ॥ ४७॥

Thursday, 13 October 2016

Shivananda Lahari - Sloka: 1


சிவ பார்வதிக்கு நமஸ்காரம் | Prostration to Shiva and Parvathi


कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः- 
फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे | 
शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुन- 
र्भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् ||१||

Tuesday, 11 October 2016

Shivananda Lahari - An Introduction


Shivananda Lahari with transliteration and meaning in தமிழ் and English.

एँकार ह्रींकार रहस्ययुक्त
श्रींकार गूढार्थ महाविभूत्या |
ॐकार मर्म प्रतिपादिनीभ्याँ
नमो नम: श्रीगुरुपादुकाभ्याम्
- श्रीगुरुपादुकापञ्चकम्

ஐங்காரம் ஹ்ரீங்காரம் ஆகியவற்றின் ரஹசியத்துடன் கூடிய ஸ்ரீங்காரத்தின் உட்கருத்தாகிய சிறந்த செல்வத்தால் ஓங்காரத்தின் மர்மத்தை விளங்கவைக்கும் ஸ்ரீ குருநாதரின் திருவடிகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நமஸ்காரம். - ஸ்ரீ குரு பாதுகா பஞ்சகம் 

Containing the secret of the mantras aiM and hrIM, revealing the great significance of the mantra srIM and expounding the secret of the mantra OM — we bow again and again to the guru’s holy sandals. - Sri Guru Paduka Panchakam

Sunday, 9 October 2016

Atmarpanastuti - Sloka 42


भिक्षावृत्तिं चर पितृवने भूतसङ्घैर्भ्रमेदं
विज्ञातं ते चरितमखिलं विप्रलिप्सोः कपालिन् ।
आवैकुण्ठद्रुहिणमखिलप्राणिनामीश्वरस्त्वं
नाथ स्वप्नेऽप्यहमिह न ते पादपद्मं त्यजामि ॥ ४२॥

Sunday, 2 October 2016

Atmarpanastuti - Sloka 41


स्वप्ने वापि स्वरसविकसद्दिव्यपङ्केरुहाभं
पश्येयं किं तव पशुपते पादयुग्मं कदाचित् ।
क्वाहं पापः क्व तव चरणालोकभाग्यं तथापि
प्रत्याशां मे घटयति पुनर्विश्रुता तेऽनुकम्पा ॥ ४१॥

Thursday, 29 September 2016

Soundarya Lahari - Sloka: 46


Beneficial Results: 
புத்திரப் பிராப்தி Begetting of male progeny.
Detachment (vairaagyam), activation of agna chakram


ललाटं लावण्यद्युतिविमलमाभाति तव य-
द्द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलम् ।
विपर्यासन्यासादुभयमपि संभूय च मिथः
सुधालेपस्यूतिः परिणमति राकाहिमकरः ॥ ४६॥

Sunday, 25 September 2016

Atmarpanastuti - Sloka 40


चारुस्मेराननसरसिजं चन्द्ररेखावतंसं
फुल्लन्मल्लीकुसुमकलिकादामसौभाग्यचोरम् ।
अन्तःपश्याम्यचलसुतया रत्नपीठे निषण्णं
लोकातीतं सततशिवदं रूपमप्राकृतं ते ॥ ४०॥

Sunday, 18 September 2016

Atmarpanastuti - Sloka 39


अन्तर्बाष्पाकुलितनयनानन्तरङ्गानपश्यन्
अग्रे घोषं रुदितबहुलं कातराणामश्रुण्वन् ।
अत्युत्क्रान्तिश्रममगणयन् अन्तकाले कपर्दिन्
अङ्घ्रिद्वन्द्वे तव निविशतामन्तरात्मन् ममात्मा ॥ ३९॥

Friday, 16 September 2016

Soundarya Lahari - Sloka: 45


Beneficial Results: 
முக்காலத்தையும் உணர
Eloquence, foretelling the future, blessings of the eight Goddesses of wealth.


अरालैः स्वाभाव्यादलिकलभसश्रीभिरलकैः
परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिम् ।
दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे
सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदहनचक्षुर्मधुलिहः ॥ ४५॥

Sunday, 11 September 2016

Atmarpanastuti - Sloka 38


काले कण्ठस्फुरदसुकलालेशसत्तावलोक-
व्याग्रोदग्रव्यसनिसकलस्निग्घरुद्धोपकण्ठे।
अन्तस्तोदैरवधिरहितामार्तिमापद्यमानो-
ऽप्यङिघ्रद्वन्द्वे तव निविशतामन्तरात्मन् ममात्मा॥ ३८॥

Sunday, 4 September 2016

Atmarpanastuti - Sloka 37


कीटा नागास्तरव इति वा किं न सन्ति स्थलेषु
त्वत्पादाम्भोरुहपरिमलोद्वाहिमन्दानिलेषु ।
तेष्वेकं वा सृज पुनरिमं नाथ दीनार्त्तिहारिन्
आतोषान्मां मृड भवमहाङ्गारनद्यां लुठन्तम् ॥ ३७॥

Thursday, 1 September 2016

Soundarya Lahari - Sloka: 44


Beneficial Results: 
நலம் சேர்க்கும் சீமந்தம் Prosperity (sowbhagyam) for women.
Cures hysteria as well as other diseases and sufferings, enables person to gain mastery over others.


तनोतु क्षेमं न-स्तव वदनसौन्दर्यलहरी
परीवाहस्रोतः-सरणिरिव सीमन्तसरणिः।
वहन्ती- सिन्दूरं प्रबलकबरी-भार-तिमिर
द्विषां बृन्दै-र्वन्दीकृतमेव नवीनार्क केरणम् ॥ ४४ ॥

Sunday, 28 August 2016

Atmarpanastuti - Sloka 36


न त्वा जन्मप्रलयजलधेरुद्धरामीति चेद्धीः
आस्तां तन्मे भवतु च जनिर्यत्र कुत्रापि जातौ ।
त्वद्भक्तानामनितरसुखैः पादधूलीकिशोरैः
आरब्धं मे भवतु भगवन् भावि सर्वं शरीरम् ॥ ३६॥

Wednesday, 24 August 2016

The Lord and His Maya - Krishna as Vatapathra Sayee


"Why do the best of the sages reject even heavenly nectar and instead drink the water from My lotus feet?" 

Thinking in this way, Bala-Mukunda eagerly sucks His own lotus foot (contemplating on the next cycle of creation).

During the universal deluge, the Supreme Lord Narayana takes the form of a little baby floating on a banyan leaf over the dangerous torrents of pralaya jalam, the waters of cosmic dissolution. He protects all the universe and its beings by swallowing them in His tiny stomach and rests them there, while contemplating about their creation once again after the deluge by releasing the Universe and its beings from the safe storage place (viz)., His stomach.

Sunday, 21 August 2016

Atmarpanastuti - Sloka 35


भुङ्क्षे गुप्तं बत सुखनिधिं तात साधारणं त्वं
भिक्षावृत्तिं परमभिनयन्मायया मां विभज्य ।
मर्यादायाः सकलजगतां नायकः स्थापकस्त्वं
युक्तं किं तद्वद विभजनं योजयस्वात्मना माम् ॥ ३५॥

Thursday, 18 August 2016

Soundarya Lahari - Sloka: 43


Beneficial Results: 
அஞ்ஞான இருட்டு அகல Cure of ordinary diseases, success in all endeavours.
Enhances hair growth. Gains influence in society.


धुनोतु ध्वान्तं न-स्तुलित-दलितेन्दीवर-वनं
घनस्निग्ध-श्लक्ष्णं चिकुर निकुरुम्बं तव शिवे ।
यदीयं सौरभ्यं सहज-मुपलब्धुं सुमनसो
वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमथन वाटी-विटपिनाम् ॥ ४३ ॥

Sunday, 14 August 2016

Atmarpanastuti - Sloka 34


माता तातः सुत इति समाबध्य मां मोहपाशै- 
रापात्यैवं भवजलनिधौ हा किमीश त्वयाऽऽप्तम् । 
एतावन्तं समयमियतीमार्तिमापादितेऽस्मिन् 
कल्याणी ते किमिति न कृपा कापि मे भाग्यरेखा ॥ ३४॥

Sunday, 7 August 2016

Atmarpanastuti - Sloka 33


एतावन्तं भ्रमणनिचयं प्रापितोऽयं वराकः
श्रान्तः स्वामिन्नगतिरधुना मोचनीयस्त्वयाहम् ।
कृत्याकृत्यव्यपगतमतिर्दीनशाखामृगोऽयं
संताड्यैनं दशनविवृतिं पश्यतस्ते फलं किम् ॥ ३३॥

Tuesday, 2 August 2016

Soundarya Lahari - Sloka: 42


Beneficial Results: 
குண்டலினீ சக்தி Attaining high position and accumulation of gems.
Remedy for sun and moon related problems in the natal chart. Cures oedema, urinal diseases, gives power to attract others.


गतै-र्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं
किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीतयति यः ॥
स नीडेयच्छाया-च्छुरण-शकलं चन्द्र-शकलं
धनुः शौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम् ॥ ४२ ॥

Sunday, 31 July 2016

Atmarpanastuti - Sloka 32


अत्यन्तार्तिव्यथितमगतिं देव मामुद्धरेति
क्षुण्णो मार्गस्तव शिव पुरा केन वाऽनाथनाथ ।
कामालम्बे बत तदधिकां प्रार्थनारीतिमन्यां
त्रायस्वैनं सपदि कृपया वस्तुतत्त्वं विचिन्त्य ॥ ३२॥

Friday, 29 July 2016

காமாக்ஷி கடாக்ஷத்தின் அடையாளம் Signs of Kamakshi Kataksham

Sri Muka Panchashati was composed by Sri Muka Sankarendra Saraswati, the 20th Acharya to adorn Sri Kanchi Kamakoti Peetam. The acharya was the son of one Vidyavati, an astrologer and astronomer. He was a congenital deaf-mute. But through the grace of Goddess Kamakshi he gained the power of speech. On knowing this attainment of speech by Muka because of the grace of Devi, the then Acharya of Sri Kanchi Kamakoti Peetam, Sri Vidyaghana, sent for the boy's parents and told them of his intention of giving sanyasa to the boy and, with their consent, gave sanyasa to the boy and ordained him as his successor in the Kamakoti Math. Vikramaditya Sakari of Ujjain, Matrugupta, some time king of Kashmir, and Pravarasena, who succeeded Matrugupta on the throne, all considered it a rare privilege to serve at the feet of this great Acharya. Muka Sankara is the author of Muka Panchasati, a lyrical outburst of poetry on Kamakshi, The mellifluence of the work is said to be rivaled only by Lila Suka's Krishna Karnamrta. He attained mukti at a village near Godavari on full moon day in the month of Sravana of the cyclic year Dhatu (437 AD).

Sunday, 24 July 2016

Atmarpanastuti - Sloka 31


सर्वज्ञस्त्वं निरवधिकृपासागरः पूर्णशक्तिः 
कस्मादेनं न गणयसि मामापदब्धौ निमग्नम् । 
एकं पापात्मकमपि रुजा सर्वतोऽत्यन्तदीनं 
जन्तुं यद्युद्धरसि शिव कस्तावतातिप्रसङ्गः ॥ ३१॥

Tuesday, 19 July 2016

Construction of Odd and Even numbers in Chamakam


ऊँ ऋतं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णपिंगलम्।
ऊर्ध्वलिंगं विरूपाक्षं विश्वरूपाय नमो नमः।।

Vedas mention of “Ritam Satyam Parabrahma” meaning universal orderliness (rita) and Truth (Satyam) are Parabrahma (Paramaatman or Supreme Principle). Chamakam found in Sri Rudram of Rig veda presents a grand vision of Universal and Eternal orderliness which is maintained by all the Vedic Gods indicated somewhat by what we call in arithmetic as Progression in Chamakam. Human being’s duty is to observe and reflect that kind of orderliness in his or her own life. Closely related to and mostly identical with rita was Satyam (Truth). Satyam was declared as Sun (soorya or Savitar) in early upanishadic thoughts whose very nature is this Satya.

Satya in later period got mixed up with rita as creation progressed and was identified not only with Brahman (Supreme Principle) also called Paramaatman but also with the person of body-mind-complex referred as Jeevaatman or individual Self. It is therefore no wonder that even and odd numbers are presented to us as Mantras (Vedic text or hymn) in strange orderly fashion with no explanation abounding in mystery of life and its yearning for liberation. This order also ended abruptly with 33 in odd series and 48 in steps of four in the even series. Mystery contained in this limited orderliness is speculative with the only restriction being it is meditation oriented on Supreme Principle.

Soundarya Lahari - Sloka: 41


Beneficial Results: 
மூலாதாரத்தில் ஆனந்த நடனம் Activates Muladhara chakra, rejuvenation of entire system, inducing high spirits and great optimism.. Cures ulcers and intestinal disorders.


तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया
नवात्मान मन्ये नवरस-महाताण्डव-नटम् ।
उभाभ्या मेताभ्या-मुदय-विधि मुद्दिश्य दयया
सनाथाभ्यां जज्ञे जनक जननीमत् जगदिदम् ॥ ४१ ॥

Sunday, 17 July 2016

Atmarpanastuti - Sloka 30


क्षन्तव्यं वा निखिलमपि मॆ भूतभावि व्यलीकं
दुर्व्यापारप्रवणमथवा शिक्षणीयं मनॊ मॆ ।
न त्वॆवार्त्या निरतिशयया त्वत्पदाब्जं प्रपन्नं
त्वद्विन्यस्ताखिलभरममुं युक्तमीश प्रहातुम् ॥ ३० ॥